Dokumentacja medyczna


Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego >> WNIOSKU O WYDANIE KOPII LUB UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

1. Przesłanego mailowo na adres: kopia.dokumentacji@ipczd.pl, o której zakres występuje wnioskodawca.

Uwaga: podpisany i zeskanowany Wniosek, należy przesłać na adres e-mail danej jednostki organizacyjnej.

 

lub

 

2. Przesłanego listownie do Kancelarii Głównej na adres Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa.

 

lub

3. Złożonego osobiście w:

a) Kancelarii Głównej Instytutu- budynek F, wysoki parter,

b) Sekretariacie danej Poradni Specjalistycznej lub Oddziału szpitalnego.

 

 lub

4. Wysłanego faxem do Instytutu.

 

Realizacja Wniosku o wydanie kopii lub udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki. Czas realizacji wniosku ustalany jest indywidualnie i zależy od obszerności dokumentacji medycznej oraz jej dostępności dla Sekcji Dokumentacji
W przypadkach np. wezwania na komisję ZUS, prosimy o dołączenie do Wniosku skanu/kserokopii otrzymanego dokumentu.

 

Poprawnie wypełniony wniosek powinien zawierać:

1. Datę wypełnienia.

2. Dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, PESEL, kod pocztowy, poczta, ulica, numer domu, miasto.

3. Numer telefonu do wnioskodawcy.

4. Dokładne dane osobowe Pacjenta, którego dokumentacja dotyczy : imię, nazwisko, PESEL, numer kartoteki.

 

Uwaga: W przypadku kiedy wnioskującym nie jest Przedstawiciel ustawowy, w dokumentacji medycznej muszą znajdować się odpowiednie >> UPOWAŻNIENIA:

a) do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia

b) do dokumentacji medycznej.

  

Honorowane będą wyłącznie Upoważnienia złożone osobiście przez opiekuna prawnego pacjenta w sekretariacie jednostki organizacyjnej Instytutu (Izbie Przyjęć, Poradni, Oddziale).  

 

Formy wydania dokumentacji medycznej 

 

1. Za wydawanie dokumentacji medycznej w Instytucie odpowiedzielna jest Sekcja Dokumentacji.

2. W przypadku przesłania wniosku o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej, Wnioskodawca zobowiązany jest pokryć koszty jej wykonania oraz ewentualnej przesyłki pocztą.

3.  Z uwagi na duży zakres dokumentacji pacjenta i związane z tym koszty Wniosek powinien precyzować, co ma być udostępnione, w szczególności:

a) Jednostki organizacyjne, których dokumentacja dotyczy, np. nazwa Oddziału lub Poradni (dopuszczalne jest wpisanie kilku jednostek na jednym wniosku)

b) Rodzaju dokumentacji:

W przypadku dokumentacji z Oddziału np.: całość Historii Choroby lub Historia Choroby - opis leczenia bez dodatkowych dokumentów typu wyniki badań, karty gorączkowe itp., Karta Informacyjna z leczenia lub wyniki badań lub opis zabiegu operacyjnego.

W przypadku dokumentacji z Poradni np.: całość Historii Choroby lub wpisy lekarskie bez wyników badań, lub wyniki badań, itd.

Dodatkowo, w przypadku chęci otrzymania wyników badań diagnostycznych na nośniku CD, na Wniosku należy umieścić taką informację.

c) Okres za jaki dokumentacja ma być udostępniona np. data hospitalizacji, data wizyty, data badania, okres leczenia od… do… itp.

4. Oznaczenie sposobu odbioru dokumentacji:

a) Wnioskowaną dokumentację odbiorę osobiście

b) Dokumentację proszę wydać osobie upoważnionej przeze mnie na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego co najmniej imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej

c) Wnioskowaną dokumentację proszę wysłać na wskazany adres (korespondencyjny lub inny)

Uwaga: dokumentacje wysyłamy tylko za pobraniem pocztowym - kwota 26,14 zł. brutto wg taryfikatora Poczty Polskiej S.A.

5. Data i podpis osoby wnioskującej – w przypadku przesyłania prośby mailowo prosimy o dołączenie skanu podpisanego wniosku.

6. W przypadku pacjenta pełnoletniego, dokumentacja medyczna może być wydana na osobisty wniosek pacjenta lub osoby upoważnionej przez pacjenta.

 

Honorowane będą wyłącznie Upoważnienia złożone osobiście przez pacjenta (osoba pełnoletnia) w sekretariacie jednostki organizacyjnej Instytutu (Izbie Przyjęć, Poradni, Oddziale).  

 

Formy udostępniania dokumentacji medycznej 

Kopia dokumentacji

Inne

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej regulują art. 26, 27 i 28 Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.).

 

Zasady odpłatności

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Sekcją Dokumentacji, jest bezpłatne.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/17 Instytut pobiera opłatę w wysokości:

za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 8,44 zł

za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej - 0,30 zł

za udostępnienie dokumentacji medycznej sporządzonej na elektronicznym nośniku danych - 1,69 zł (w chwili obecnej dot. dokumentacji sporządzanej przez pracownie diagnostyczne)

(Uwaga: Stan na dzień 11.05.2017 r. Kwota może ulec zmianie)

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki pocztowej.

 

Przechowywanie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez okres 20 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu).

 

Wyjątki dotyczą:

dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon);

zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);

skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia);

dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

 

Po upływie określonego powyżej czasu dokumentacja medyczna powinna zostać niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.