Dokumentacja medyczna


Dokumentacja medyczna prowadzona przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie udostępniana jest w szczególności na podstawie przepisów:

 • ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.;
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119 z 24.5.2016, str. 1) sprostowany przez: Dz.Urz.UE.L Nr 127 str. 2 z 23.5.2018;
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2019 r. poz. 164 z późn. zm.;
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu                   i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz. U. z 2020 r. poz. 666 z późn. zm.;

Dokumentacja medyczna jest udostępniania przez Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie:

 

 • do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w obecności upoważnionego pracownika,  z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii (odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego - skanu) lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może zostać udostępniona przez sporządzenie jej nieuwierzytelnionej kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i utrwalenie na informatycznym nośniku danych (CD/DVD).

 

W sytuacji gdy, żądanie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczy wykonania kopii lub odpisu dokumentacji medycznej Pacjenta będącego w trakcie hospitalizacji lub z innych przyczyn  wydanie dokumentacji medycznej do skopiowania jest utrudnione, osoba uprawniona do dostępu do dokumentacji medycznej może dokonać jej wglądu z możliwością wykonania zdjęć po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie z pracownikiem Sekcji ds. Udostępniania Dokumentacji Medycznej pod numerem telefonu 22  815 11 38 lub email-owo na adres kopia.dokumentacji@ipczd.pl

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej realizowane jest bez zbędnej zwłoki.

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej przez Instytut „Pomnik – Centrum Dziecka” w Warszawie może być realizowane na podstawie:

 • WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

lub w innej formie z zastrzeżeniem aby zakres przesłanych informacji dotyczących pacjenta, zawierał minimum:

a) nazwisko i imię,

b) datę urodzenia,

d) adres miejsca zamieszkania/korespondencyjny

e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki,                   (w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość),

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania/korespondencyjny,

g) wskazanie jednostki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można:

przesłać mailowo na adres: kopia.dokumentacji@ipczd.pl

lub

przesłać listownie na adres Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa z dopiskiem Sekcja ds. Udostępniania Dokumentacji Medycznej

lub złożyć osobiście w:

a) Kancelarii Głównej Instytutu- budynek F, wysoki parter,

b) Sekretariacie poradni specjalistycznej lub oddziału szpitalnego.

 

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się złożenie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu  022 815 11 38.  

 

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie może pobierać opłatę w wysokości:

 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 8,44 zł
 • za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej - 0,30 zł
 • za udostępnienie dokumentacji medycznej sporządzonej na elektronicznym nośniku danych - 1,69 zł 

Wysokość opłaty za przesłanie udostępnionej dokumentacji medycznej na adres wskazany przez Wnioskodawcę reguluje taryfikator opłat Poczty Polskiej S.A.

 

Przesyłka polecona Ekonomiczna (ZPO) –dot. płatności regulowanej bezgotówkowo

 

 • Przesyłka polecona Ekonomiczna (ZPO) –dot. płatności regulowanej bezgotówkowo
 • Format S do 500 g – 9,20 zł netto
 • Format M do 1000 g - 9,70 zł netto
 • Format L do  2000 g - 18,30 zł netto
 • Paczka pocztowa od 2000 g do 5000 g – 20,70 zł netto
 • Przesyłka pobraniowa do 5000 g –dot. płatności regulowanej gotówkowo - 21,25 zł netto
 • Opłata za zwrócenie przez Pocztę Polską S.A do IPCZD nieodebranej przesyłki - 14,85 zł

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej przez Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” można uzyskać pod numerem telefonu  22  815 11 38 w godzinach 8:00 – 14:30           

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.