Klinika Okulistyki


Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Hautz

Z-ca Kierownika Kliniki: dr n. med. Krystyna Kanigowska

Lokalizacja: budynek E, piętro III

Sekretariat tel: +48 22 815 73 55

Sekretariat fax: +48 22 815 73 40

Adres e-mail: okulistyka@ipczd.pl 


Struktura Kliniki

Profil działalności

Klinika Okulistyki sprawuje specjalistyczną opiekę okulistyczną  ambulatoryjną i szpitalną nad pacjentami w wieku rozwojowym,  od 0 do 18 roku życia,  z  chorobami narządu wzroku.  Do leczenia zgłaszają się i są przyjmowania pacjenci z całego kraju. W ramach lecznictwa ambulatoryjnego usługi medyczne świadczy Poradnia Okulistyczna, stanowiąca integralną część Kliniki.

Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałem Okulistyki. Klinika jest wyposażona w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną diagnostyczną i  leczniczą (z możliwością badania dzieci leżących) z której korzysta zarówno Poradnia  jak i Oddział. W Klinice prowadzona jest diagnostyka  chorób oczu, leczenie zachowawcze i  chirurgiczne. Hospitalizacja odbywa się w trybie planowym. Część badań diagnostycznych, leczenie wybranych chorób oczu, kwalifikacja do operacji okulistycznych  i konsultacji specjalistycznych, kontrole pohospitalizacyjne są wykonywane w Poradni Okulistycznej.  

W Oddziale Okulistyki  leczeni są pacjenci z chorobami narządu wzroku zakwalifikowani do hospitalizacji - wymagający leczenia zachowawczego, często poprzedzonego wysoce specjalistyczną, szczegółową, wielodyscyplinarną diagnostyką,  ale głównie w oddziale wykonuje się operacje z zakresu mikrochirurgii oka i inne wymagające specjalistycznego oprzyrządowania i posiadania przez chirurga okulistę znacznych, często unikalnych  umiejętności. Do najczęściej wykonywanych operacji należą:  operacje zaćmy, operacje jaskry,  guzów nowotworowych narządów wzroku (w leczeniu siatkówczaka stosuje się brachyterapię, doszklistkowe iniekcje melphalanu; Klinika jest pierwszym ośrodkiem w kraju stosującym te procedurę), operacje odwarstwionej siatkówki, operacje zeza, chirurgiczne leczenie niedrożności dróg łzowych. Innym ważnym,  leczeniem  prowadzonym w oddziale jest leczenie retinopatii wcześniaków (ROP) -  laseroterapia, doszklistkowe stosowanie preparatu  anty VEGF. Klinika należy do pierwszych ośrodków w kraju, które wykorzystały fotokoagulację laserową w leczeniu ROP  (kwalifikacja i leczenie zgodne ze standardami światowymi) oraz w ostatnich latach  preparaty anty VEGF wewnątrzgałkowo. 

 

Personel

W Klinice pracuje łącznie 38 osób. Kadrę lekarską stanowi  11 lekarzy – specjalistów w dziedzinie okulistyki, z wieloletnim stażem pracy. W tej grupie stopień naukowy doktora nauk medycznych posiada 5 lekarzy. Etatowo w Poradni Okulistycznej jest zatrudnionych 3 lekarzy (w tym kierownik Poradni), w Oddziale Okulistyki pracuje 8 lekarzy (w tym kierownik Kliniki). Lekarze z Oddziału są konsultantami w Poradni przyjmującymi wybrane, trudne diagnostycznie grupy pacjentów, według terminarza przyjęć w Poradni; konsultacje kierownika Kliniki odbywają się na bieżąco, codzienne, zgodnie z istniejącymi potrzebami.    

Zespołem 14 pielęgniarek pracujących w Oddziale Okulistyki kieruje magister ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia. Poza Oddziałową wykształcenie  wyższe posiadają 3 pielęgniarki. Ponadto w Oddziale są zatrudnieni: jeden starszy statystyk medyczny, jedna wykwalifikowana opiekunka dziecięca.  Etatowy personel Poradni stanowią: 3 pielęgniarki, jedna ortoptystka (z wyższym wykształceniem), jeden fotograf, 2 techników medycznych, 2 starszych statystyków medycznych

 

Osiągnięcia

  • Działalność kliniczna
  • Wszczepy tylnokomorowe sztucznej soczewki (soczewki miękkie - zwijalne) u dzieci i młodzieży operowanych z powodu zaćmy o różnej etiologii,
  • Operacje wszczepów sztucznej soczewki z fiksacją śródtwardówkową w oczach bezsoczewkowych, -Operacje przeciwjaskrowe (różnych typów) z zastosowania setonów filtrujących i mitomycyny,
  • Opracowanie i wdrożenie zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w retinopatii wcześniaków. Opracowanie zasad postępowania i wprowadzenie do leczenia retinopatii wcześniaków  preparatów anty VEGF  (podawanie Ranimizumabu -Lucentis  w iniekcjach doszklistkowych),
  • Opracowanie standardów postępowania okulistycznego w leczeniu siatkówczaka; jednoczasowe wszczepy wewnątrzoczodołowe w operacjach usunięcia gałki z powodu guzów wewnątrzgałkowych,
  • Opracowanie zasad postępowania i wprowadzenie do leczenia siatkówczaka chemioterapeutyku Melphalan (Alkeran) stosowanego doszklistkowo,
  • Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej algorytmu postępowania we wrodzonej niedrożności dróg łzowych.   
  • Udział w konferencjach
  • Czynny udziale krajowych i zagranicznych zjazdach; prezentacja osiągnięć naukowych powstałych   w oparciu o bazę kliniczną i badania przeprowadzone w Klinice, publikacje w czasopismach naukowych  krajowych i  zagranicznych. Prowadzenie kursów specjalistycznych w dziedzinie "Pielęgnowanie w chorobach narządu wzroku’’.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.