3327

Pracownia Genetyki Molekularnej


Kierownik Pracowni: dr n. med. Elżbieta Ciara

Lokalizacja: budynek B, wysoki parter, pokój 7

Pracownia tel: +48 22 815 72 64

Sekretariat fax: +48 22 815 74 57

Adres e-mail: e.ciara@ipczd.pl


Profil działalności

Pracownia Genetyki Molekularnej (PGM) IPCZD posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy kwasów nukleinowych (DNA i RNA), związanej z etiologią chorób rzadkich i ultrarzadkich uwarunkowanych genetycznie.

Badania molekularne są wykonywane w Pracowni od 1987 roku, przy udziale wykwalifikowanego zespołu badawczego i z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik biologii molekularnej. Od 2003 roku PGM uczestniczy w krajowej certyfikacji prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka (PTGC) i należy do Sieci Laboratoriów Rekomendowanych przez PTGC w zakresie technik molekularnych stosowanych w diagnostyce chorób dziedzicznych w Polsce. PGM od 2015 roku uczestniczy również w międzynarodowej certyfikacji European Molecular Genetics Quality Network (EMQN). Uzyskane certyfikaty EMQN w zakresie analizy sekwencjonowania, analizy wzoru metylacji w locus PWS, AS, BWS, SRS oraz analizy mtDNA potwierdzają wykonywanie tych badań zgodnie z obowiązującymi standardami europejskimi. Od 2007 roku Pracownia posiada wdrożony system jakości ISO 9001.

Działalność PGM koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z etiologią (identyfikacja wariantów molekularnych i poznanie istoty ich patogennego efektu), symptomatologią (badania korelacji genotyp-fenotyp) i epidemiologią (ustalanie częstości i prewalencji) zespołów uwarunkowanych genetycznie. W Pracowni prowadzone są badania diagnostyczno-naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Aktualnie w Pracowni przeprowadza się molekularną diagnostykę pre- i postnatalną większości rzadkich chorób uwarunkowanych genetycznie >> Choroby uwarunkowane genetycznie diagnozowane w Pracowni Genetyki Molekularnej Zakładu Genetyki Medycznej IPCZD.

 

W centrum zainteresowania PGM znajdują się głównie zagadnienia z dziedzin:

 • dysmorfologii,
 • wrodzonych wad metabolizmu (w tym chorób mitochondrialnych),
 • zaburzeń piętnowania rodzicielskiego,
 • zaburzeń nerwowo-mięśniowych,
 • endokrynologicznych,
 • immunologicznych. 

Dla badanych (wiodących) chorób opracowano oryginalne schematy postępowania diagnostycznego, wykorzystujące różne procedury metodyczne.

W 2014 roku w PGM wdrożono do analizy genetycznej technologię sekwencjonowania nowej generacji (Next Generation Sequencing) w postaci: panelu diagnostycznego NGS (obejmującego >4800 genów związanych ze znanymi chorobami genetycznymi człowieka), analizy sekwencjonowania całego eksomu (WES) oraz genomu mitochondrialnego. W 2017 roku opracowywano metodę do szybkiej genetycznej diagnostyki przesiewowej w technologii NGS  - panel diagnostyczny NGS 1000 genów.


>> Zasady zlecaniana badania NGS do PGM

 

Pracownia wykonuje badania wysokospecjalistyczne również dla pacjentów z innych szpitali w Polsce (wymagane podanie płatnika w celu obciążenia kosztami) oraz pacjentów indywidualnych (badania opłacane w rejestracji Usług Płatnych tel. 022 815 12 47).

 

Pobieranie materiału

Materiałem biologicznym wykorzystywanym w badaniach molekularnych jest:

 • krew obwodowa,
 • fibroblasty,
 • komórki płynu owodniowego (AFC) i kosmówki (CSV),
 • mocz/osad z moczu,
 • komórki nabłonka policzka,
 • plamy krwi (SKK),
 • fragmenty tkanek.

Najpowszechniej wykorzystywana jest krew obwodowa. W niektórych przypadkach wystarcza kropla krwi pobrana na specjalną bibułę tzw. kartę Guthriego (poprzez nakłucie opuszki palca). Sucha kropla krwi (SKK) na bibule może być przechowywana w temperaturze pokojowej i przesłana pocztą na adres Pracowni. W przypadkach skomplikowanej lub wieloetapowej diagnostyki genetycznej, konieczne jest pobranie około 3-5 ml krwi obwodowej do probówki z antykoagulantem (według instrukcji). Krew powinna być dobrze wymieszana i jak najszybciej przekazana do Pracowni w celu izolacji DNA/RNA. Próbkę krwi można przesłać pocztą (najlepiej kurierską) przestrzegając odpowiednich zabezpieczeń związanych z transportem materiału biologicznego (>>Instrukcja transportu). Z otrzymanej porcji krwi obwodowej uzyskuje się dużą ilość odpowiedniej jakości preparatu DNA, co umożliwia oprócz aktualnego badania również jego bankowanie. W wielu przypadkach, gdy podłoże genetyczne choroby nie jest znane, stały rozwój wiedzy umożliwia wykonanie badań w późniejszym czasie na przechowywanym materiale, bez konieczności kolejnego pobrania. Ze względu na wieloetapowy proces badań w przypadku niektórych chorób, izolacja DNA ze śladowych próbek biologicznych (ślina, osad moczu, SKK) jest nie wystarczająca do przeprowadzenia wszystkich analiz. W przypadku diagnostyki chorób uwarunkowanych defektem mtDNA, ze względu na zjawisko tkankowo zróżnicowanej heteroplazmii, wskazane jest równoczesne pobieranie materiału do izolacji DNA z kilku tkanek (nabłonki moczu, policzka, fibroblasty, bioptat mięśniowy).

 

Przy zleceniu badania wymagane jest:

 • dostarczenie czytelnie wypełnionego przez lekarza skierowania („Karta zlecenia badania molekularnego” - załącznik do pobrania i wydruku na dole strony) oraz
 • podpisanej przez pacjenta (lub prawnego opiekuna) Deklaracji Świadomej Zgody na badanie Genetyczne (załącznik do pobrania i wydruku na dole strony)

Niekompletna lub nieodpowiednio wypełniona dokumentacja medyczna uniemożliwia przyjęcie próbki materiału do badania w Pracowni Genetyki Molekularnej!

 

Diagnozowane choroby

 

Aktualnie w Pracowni przeprowadza się molekularną diagnostykę pre- i postnatalną większości rzadkich chorób uwarunkowanych genetycznie.

 

Analiza prowadzona jest za pomocą nowoczesnych technik biologii molekularnej i ma na celu:

 • identyfikację wariantów molekularnych typu SNP (zmian punktowych, małych del/ins),
 • ocenę dawki genu/locus (dużych del/dup),
 • ocenę ekspresji genów,
 • identyfikację zmian epigenetycznych,
 • realizację badań przesiewowych i epidemiologicznych.

Od 2014 roku do diagnostyki genetycznej wykorzystywana jest technologia sekwencjonowania nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing) w postaci dwóch procedur badawczych:

 1. Panelu diagnostycznego NGS 1000 genów (obejmującego >1000 genów, związanych z najczęściej identyfikowanymi chorobami rzadkimi),
 2. Analizy sekwencjonowania całego eksomu (WES).

Metoda sekwencjonowania nowej generacji (NGS) zapewnia możliwość przeprowadzenia wydajnej analizy setek genów lub całego genomu człowieka. Za pomocą tej technologii można ustalić przyczynę większości chorób uwarunkowanych genetycznie, w tym metabolicznych, kardiologicznych, neurodegeneracyjnych, onkologicznych i licznych wad wrodzonych. Dzięki temu, możliwe jest wczesne rozpoznawanie choroby u pacjenta, udzielanie porady genetycznej oraz stosowanie odpowiedniego postępowania profilaktycznego i leczniczego, przeciwdziałającego zagrożeniom wynikającym ze zidentyfikowanego defektu genetycznego.

Wdrożone nowe procedury pozwalają na spersonalizowanie prowadzonych terapii i podniesienie jakości życia pacjentów i ich rodzin.

 

Wszystkich chętnych do współpracy z naszym zakładem w ramach przeprowadzanych badań diagnostycznych, leczenia, szkolenia, współpracy naukowej czy działalności opiniodawczej serdecznie zapraszamy.

 

 

 

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.