82

Konkurs ofert na najem powierzchni na ustawienie automatów do sprzedaży napojów


KONKURS OFERT NA:

NAJEM  POWIERZCHNI  NA USTAWIENIE  AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY:

NAPOJÓW ZIMNYCH  oraz do  NAPOJÓW GORĄCYCH

 

 

Warszawa, listopad 2021 r.

 

WYNAJMUJĄCY:

Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie ofert na:

najem powierzchni na ustawienie automatów do sprzedaży:

napojów zimnych oraz do napojów gorących

 

Lokalizacja, metraż  i oznaczenie terenu objętego konkursem.

- Budynek „L” Blok Operacyjny parter1 automat/napoje zimne/

- Budynek „L” Blok Operacyjny I piętro                     1 automat  /napoje gorące/

- Budynek „Z” parter                                                   1 automat /napoje zimne/

 

II.     Inne informacje istotne dla uczestników  konkursu:

 

1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w Dziale Logistyki, budynek „K” 1 piętro, pokój 111Alub 112 B, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 08.12.2021 r., do godz. 1000 drogą pocztową, mailem na adres podany w konkursie: z.szymoniczek@ipczd.pl lub osobiście.

 

Koperta powinna być zaadresowana do Wynajmującego na adres:

Instytut  Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

Dział Logistyki

oraz powinna być oznaczona następująco:

Konkurs ofert na:

Najem powierzchni na ustawienie automatów do sprzedaży: napojów zimnych

lub
Najem powierzchni na ustawienie automatów do sprzedaży: napojów gorących

 

 

2. Termin otwarcia ofert – 08.12.2021r. godz. 10:00 budynek „K” pokój 111 A

 

3. Termin związania  ofertą 30 dni

 

4. Oferta powinna zawierać:

4.a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo potwierdzenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert.

     

5. Kryteria oceny ofert:  najwyższa kwota netto za wynajęcie powierzchni.

 

6. Ogłaszający konkurs dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

7. Sposób kontaktowania się z Wynajmującym.

Do bezpośredniego kontaktowania się z najemcami, upoważnieni są: 

1. Michał Jabłoński – tel. (22) 815-15-43;

      email: m.jablonski@czd.pl

2. Zofia Szymoniczek – tel.(22) 815-15-20;

email: z.szymoniczek@czd.pl

 

8. Postanowienia dodatkowe

a.  IPCZD zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego  etapie bez

podania przyczyn, a oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

b.  IPCZD przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jeżeli uczestnicy konkursu

zaoferowali tę samą cenę.

c.  IPCZD zastrzega sobie prawo odrzucenia wybranych ofert bez podania przyczyn,   

         a oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKU

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.