84

Konkurs ofert na usługę hotelową (ze śniadaniem) dla ok. 20 osób uczestników kursu


KONKURS OFERT nr CZD/DL/0006/21 NA:

Usługę hotelową ( ze śniadaniem) dla ok. 20 osób uczestników kursu realizującego projekt pt" Morfologia układu sercowo-naczyniowego i jego wad rozwojowych dla kardiologów interwencyjnych"

 

Warszawa, 02.11.2021r.

 

Zapraszamy do składania ofert  na usługę hotelową o standardzie max 3* wraz z śniadaniem dla ok.  20 osób uczestników  kursu realizującego projekt pt" Morfologia układu sercowo -naczyniowego i jego wad rozwojowych dla kardiologów interwencyjnych"  w dniach 18/19.11.2021r.

Sugerowane pokoje 1-osobowe,  z zastrzeżeniem, że skorzystamy z faktycznej liczby wykorzystanych noclegów.

Proszę o podanie ceny  za pokój 1-osobowy  za dobę z wyszczególnieniem podatku VAT

 

Łączny budżet : do 8800,00 brutto.

 

Obecnie trwa rekrutacja osób na szkolenie, ostateczną liczbę podamy maksymalnie 4 dni robocze przed planowanym kursem.

 

II. Inne informacje istotne dla uczestników  konkursu:

Oferty można składać przez platformę Marketplanet,   oraz w Dziale Logistyki, budynek K, pokój 111b, I piętro, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16.11.2021r.,do godz. 1200, drogą pocztową lub osobiście.

 

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

 

Instytut  Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

Dział Logistyki

 

oraz powinna być oznaczona następująco:

Konkurs ofert na: Usługę hotelową dla ok.  20 osób uczestników  kursu realizującego projekt pt. "Morfologia układu sercowo-naczyniowego i jego wad rozwojowych dla kardiologów interwencyjnych" w dniach 18-19.11.2021 r.

 

1. Termin składania ofert: 16.11.2021

2. Termin związania : ofertą 30 dni

3. Kryteria oceny ofert: najniższa kwota netto

4. Ogłaszający konkurs nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

Do bezpośredniego kontaktu upoważniona jest: Pani Grażyna Szeląg tel. 22 815 15-24,

e-mail: g.szelag@ipczd.pl

Zamawiający zastrzega, iż usługa musi być zrealizowana jak najbliżej tj. do 15 minut od IPCZD (licząc przejazd samochodowy na podstawie Google Maps).

 

6. Postanowienia dodatkowe:

a. IPCZD zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

b. IPCZD przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jeżeli uczestnicy konkursu zaoferowali tę samą cenę.

c. IPCZD zastrzega sobie prawo odrzucenia wybranych ofert bez podania przyczyn
a oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

 

Grażyna Szeląg
st. inspektor ds. administracyjnych
Dział Logistyki
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa

e-mail.: g.szelag@ipczd.pl
tel. 22 815-15-24

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

dotycząca przetwarzaniem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych przez Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, informujemy Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator Danych Osobowych”) jest Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka z siedzibą w Warszawie (04-730), przy Al. Dzieci Polskich 20, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000092381, NIP 952-11-43-675, REGON 000557961

W Instytucie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@ipczd.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych zleca wykonanie usług koniecznych dla realizacji swoich zadań statutowych,

osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 z póżn. zmianami), dalej „ustawa Pzp”; .

instytucjom państwowym upoważnionym z mocy prawa

Administrator Danych Osobowych przechowuje Państwa dane osobowe przez okres wymagany przepisami ustawy Pzp, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 14 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

Przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt 1 i 2 powyżej.

Nie przysługuje Państwu 

prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowy na podstawie art. 21, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.