870

nr sprawy KO/CZD/42/20 data publikacji: 14.01.2021


Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 22 stycznia 2021 r. do godziny 11.00


KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zawierających umowy o świadczenia zdrowotne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Administrator Danych Osobowych”) jest Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka z siedzibą w Warszawie (04-730), przy Al. Dzieci Polskich 20, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000092381, NIP 952-11-43-675, REGON 000557961
 2. W instytucie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@ipczd.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b) RODO.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu zawarcia i realizacji umowy której jest Pani/Pan stroną.
 5. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • dostawcom usług zaopatrującym Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych);
  • podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych zleca wykonanie usług koniecznych dla realizacji swoich zadań statutowych,
  • dostawcom usług prawnych oraz wpierającym Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu należnych roszczeń.
  • instytucjom państwowym upoważnionym z mocy prawa
 6. Administrator Danych Osobowych przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres 30 lat.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.
 8. Administrator informuje, że na terenie IPCZD zainstalowany jest monitoring wizyjny, który obejmuje wejścia do budynków, korytarze, sale szpitalne, blok operacyjny, jego wnętrze i otoczenie. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektów i terenu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.e RODO.
 9. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia danych, jednakże z ograniczeniem tego praw w myśl art. 17ust. 3, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt 1 i 2 powyżej.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.