1500

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej


Kierownik Pracowni: dr n. biol. Katarzyna Semczuk

Lokalizacja: budynek A, piętro I, pokój: 109, 114, 115, 116, 117, 119

Sekretariat tel: +48 22 815 72 70

Sekretariat fax: +48 22 815 72 75

Adres e-mail: mikrobiologia@ipczd.pl


Profil działalności:

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej zajmuje się diagnostyką zakażeń o etiologii wirusowej, bakteryjnej oraz grzybiczej.

Badania diagnostyczne prowadzone są w oparciu o metody klasyczne, tj. preparaty bezpośrednie i barwione metodą Grama, hodowlę bakterii na podłożach stałych i płynnych w warunkach tlenowych, mikroaerofilnych oraz beztlenowych. Prowadzona jest również hodowla w kierunku grzybów drożdżopodobnych oraz pleśniowych. Do diagnostyki wykorzystywane są również metody: spektrometrii masowej,  automatyczne, immunochromatograficzne, immunoenzymatyczne, lateksowe.  

 

Badania wykonywane w Pracowni

W Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej prowadzona jest:

 • Diagnostyka zakażeń inwazyjnych przebiegających z zakażeniem łożyska naczyniowego – posiewy krwi wykonywane są w automatycznym systemie BD Bactec FX200 i BD Bactec FX40;
 • Diagnostyka zakażeń ośrodkowego układu nerwowego (posiewy płynu mózgowo-rdzeniowego, preparaty barwione metodą Grama);
 • Diagnostyka zakażeń układu oddechowego (posiewy wymazów z gardła, aspiratu z zatok, płynu i wymazu z ucha, plwociny, popłuczyn z drzewa oskrzelowego - BAL, płynu z opłucnej, wykrywanie wirusa RSV w BAL-u, wymazach z nosa);
 • Diagnostyka zakażeń skóry i tkanek miękkich, miejsca operowanego (aspiraty i wymazy z ran różnego pochodzenia, materiały pobierane śródoperacyjne, wycinki, bioptaty, treści z drenaży, wymazy z pępka, okolic gastrostomii);
 • Diagnostyka zakażeń związanych z cewnikiem naczyniowym i innymi biomateriałami (posiewy cewników metodą ilościową i półilościową, implanty, zastawki, drenów dokomorowych, protezy i in.);
 • Diagnostyka zakażeń układu moczowego (ilościowe posiewy moczu);
 • Diagnostyka zakażeń przewodu pokarmowego o etiologii:
  • wirusowej opartej na wykrywaniu antygenów bezpośrednio w kale (wirusy Rota/Adeno, Noro),
  • bakteryjnej opartej na hodowli bakterii tlenowych (min. Salmonella/Shigella) i  enteropatogennych (E. coli, Yersinia spp).  
 • Diagnostyka zakażeń CDI oparta na wykrywaniu bezpośrednio w kale antygenu GDH oraz toksyn A i B oraz na hodowli Clostridioides difficile.
 • Diagnostyka zakażeń wywołanych przez Helicobacter pylori z bioptatów błony śluzowej żołądka oraz Campylobacter spp. z próbek kału oparta na hodowli wraz z oznaczaniem lekowrażliwości.
 • Diagnostyka nosicielstwa MRSA (S.aureus opornego na metycylinę), VRE (Enterococcus faecium/faecalis opornego na wankomycynę/teikoplaninę), ESBL (pałeczki Gram-ujemne wytwarzające enzymy typu ESBL), CPO (pałeczki Gram-ujemne oporne na karbapenemy - KPC, MBL, OXA-48) oraz Streptococcus agalactiae.
 • Diagnostyka zakażeń o etiologii beztlenowej oparta na hodowli, identyfikacji i oznaczaniu lekowrażliwości bakterii beztlenowych.
 • Diagnostyka zakażeń grzybiczych oparta na hodowli i oznaczaniu lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych.

W Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej wykonywane są również:

 • Badania wymazów środowiskowych (czystości mikrobiologicznej powierzchni), badanie czystości mikrobiologicznej powietrza metodą sedymentacyjną i zderzeniową),
 • Kontrole jałowości płynów infuzyjnych i mieszanin do żywienia pozajelitowego,
 • Kontrole jałowości sporali,
 • Badania jałowości homograftów.

Identyfikacja drobnoustrojów prowadzona jest z zastosowaniem metod automatycznych (VITEK2), techniką spektrometrii masowej (MALDI-TOF, Bruker) oraz testów lateksowych i metod molekularnych.

 

Lekowrażliwość oznaczana jest metodami jakościowymi (dyfuzyjno-krążkową wg. EUCAST) i ilościowymi (z zastosowaniem pasków z gradientem stężeń wg. EUCAST i CLSI) oraz metodą automatyczną (z użyciem aparatu Phoenix i VITEK2).

 

Wysoką jakość prowadzonych badań zapewnia udział w kontrolach zewnętrznych: krajowych tj. Polmicro – w zakresie identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych i grzybiczych czynników etiologicznych zakażeń i międzynarodowych tj. Labquality – w zakresie diagnostyki zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych oraz oznaczania lekowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności i UK NEQAS– w zakresie oznaczania lekowrażliwości.

W Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej prowadzona jest również działalność naukowa, w tym współpraca z licznymi ośrodkami krajowymi oraz zagranicznymi. Pracownia współpracuje także z firmami zewnętrznymi między innymi przy testowaniu innowacyjnych technologii w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej.

 

Lekowrażliwości drobnoustrojów oznaczana i interpretowana jest w oparciu o rekomendacje EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing).

 

Kategorie wrażliwości są skorelowane z dawkowaniem leków, właściwościami  farmakokinetycznymi i farmakodynamicznymi leków dystrybucją wartości MIC dla szczepów dzikich danymi klinicznym.

 

Link do tabeli z rekomendacjami: https://eucast.org/clinical_breakpoints

http://korld.nil.gov.pl

 

Definicje, skróty, symbole stosowane przy oznaczaniu lekowrażliwości:

 • MRSA - (ang. methicyllin-resistant Staphylococcus aureus) - Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę;
 • MRCNS - (ang. methicyllin-resistant coagulase-negative Staphylococcus) – metycylinooporny, koagulozo-ujemny;
 • VRSA/VISA - (ang. vancomycin-resistant Staphylococcus aureus) – Gronkowiec złocisty oporny na wankomycynę (VR)/z obniżoną wrażliwością na wankomycynę;
 • VRE - (z ang. Vancomycin-Resistant Enterococcus) – Enterokoki z nabytą opornością na glikopeptydy (najczęściej na wankomycynę, czasem na dodatkowo na teikoplaninę);
 • HLAR Ge - (ang. high-level aminoglycoside resistance) – nabyta oporność na wysokie stężenia aminoglikozydów (np. gentamycyny) - dotyczy głównie Enterococcus, Streptococcus;
 • Fenotyp MLSB – mechanizm oporności obejmujący makrolidy, linkozamidy oraz Streptograminy B;
 • Fenotyp M - mechanizm oporności obejmujący wyłącznie makrolidy;
 • ESBL - (z ang. extended-spectrum beta-lactamases) – β-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania;
 • AmpC – chromosomalna cefalosporynaza;
 • CPO – (ang. Carbapenemase-producing Organisms) – drobnoustroje wytwarzające karbapenemazy;
 • CPE (z ang. carbapenemase-producing Enterobacteriaceae) – pałeczki Enterobacterales produkujące karbapenemazy;
 • MBL - (z ang. metallo-β-lactamases) – karbapenemazy; enzymy metalo-betalaktamazy hydrolizujące wiązanie β-laktamowe w cząsteczce karbapenemów;
 • KPC (ang. Klebsiella pneumoniae carbapenemase) – karbapenemaza klasy A;
 • NDM (ang. New Delhi Metallo-beta-lactamase) – karbapenemaza klasy B; metalobetalaktamaza;
 • VIM (ang. Verona Integron-Mediated Metallo-β-lactamase) - karbapenemaza klasy B; metalobetalaktamaza;
 • IMP - karbapenemaza klasy B; metalobetalaktamaza;
 • OXA – (oxacillinase) - karbapenemazy klasy D; np. OXA-48;
 • MDR – (ang. multidrug resistance or multiresistance is antimicrobial) – wielolekooporność – oporności na co najmniej dwie różne grupy leków;
 • PDR (ang. pandrug-resistant) - oporne na wszystkie dostępne preparaty.

Badanie Bioptaty z błony śluzowej żołądka w kierunku Helicobacter pylori:

Informujemy, że w Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej możliwe jest odpłatne wykonanie unikatowego badania Bioptaty z błony śluzowej żołądka w kierunku Helicobacter pylori.


Badanie obejmuje hodowlę i wykonanie antybiogramu (lekowrażliwości) bakterii. Badanie wykonywane jest przez wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych z Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej w Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej.

 

MATERIAŁ DO BADANIA 

Bioptaty (wycinki) z błony śluzowej żołądka pobrane podczas gastroskopii.

 

METODA ANALITYCZNA

Posiew - w przypadku uzyskania hodowli bakterii identyfikacja w preparacie barwionym metodą Grama oraz identyfikacja metodą spektrometrii masowej MALDI-TOF, a następnie nastawienie antybiogramu przy użyciu pasków gradientowych, zgodnie z aktualną wersją rekomendacji EUCAST.

 

PRZYJMOWANIE MATERIAŁU

Ze względu na unikatowy charakter badania, przed dostarczeniem materiału konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z Pracownią (tel. 22 815 72 72 lub 22 815 72 69)

Materiał do badania przyjmowany jest od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 15:00
w Rejestracji Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej bud. A I piętro

  

ODBIÓR WYNIKU

Odbiór wyniku badania możliwy jest po 7 dniach (wynik ujemny) oraz po 2-3 tygodniach (wynik dodatni) od dostarczenia materiału:

oryginał wyniku badania (wersja papierowa) - od poniedziałku do piątku w Rejestracji Głównej w godzinach 13:00-15:00.

Informacja telefoniczna na temat statusu badania, jw.

  

INTERPRETACJA WYNIKU

Wynik dodatni – wyhodowano Helicobacter pylori oraz oznaczono wrażliwość na antybiotyki

Wynik ujemny – brak wzrostu Helicobacter pylori. 

 

CENA

Całkowita cena badania to 250,00 zł

Realizacja usługi możliwa jest:

 • po opłaceniu w Kasie IPCZD,
 • po wpłacie na konto bankowe Instytutu: 70 1140 1010 0000 4356 9500 1001 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, nazwę badania, datę urodzenia oraz telefon kontaktowy)."

>> Więcej informacji na temat badania do pobrania >>TU

 

UWAGI DOTYCZĄCE POBIERANIA MATERIAŁÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH WYKONYWANYCH KOMERCYJNIE

Zasady ogólne:

 • Materiał do badań mikrobiologicznych powinien być pobrany przed rozpoczęciem leczenia antybiotykowego, najlepiej po konsultacji z lekarzem;
 • W przypadku braku poprawy po leczeniu antybiotykowym materiał należy pobierać minimum 3- 4 dni po ostatniej dawce antybiotyku;
 • Przed pobraniem materiału należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi pobierania, transportu, przechowywania materiału, a w przypadku wątpliwości skonsultować się z diagnostą laboratoryjnym, mikrobiologiem (Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej tel. 22 815 72 69 lub 22 815 72 72);
 • Pobrany materiał należy dokładnie opisać danymi pacjenta;
 • Do każdego materiału należy wypełnić formularz zlecenia na badanie (zlecenie dla pacjenta wykonującego płatne badanie mikrobiologiczne);

>> Zlecenie badania dla pacjenta wykonującego badanie płatne do pobrania >> TU

 

Na stronie https://www.czd.pl dostępna jest wyszukiwarka badań płatnych, gdzie w zakładce WSKAZÓWKI podane są wszystkie informacje na temat zasad opłacania badań.

Odbiór wyników możliwy jest na stronie: wyniki.czd.pl (potrzebny jest nr zlecenia, który przypisany jest do badania przy przyjęciu do Pracowni i nr PESEL).

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.