91

Konkurs ofert na usługę badania sprawozdania finansowego za lata 2021 i 2022


Warszawa, dnia 25 października 2021 r.

 

Zapytanie ofertowe
 


Szanowni Państwo,
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” za rok 2021 i 2022.


Ofertę cenową należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: dyr.finansowy@ipczd.pl z dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022” do dnia 02 listopada 2021 r. do godz. 15:00.


Oferta powinna zawierać:

  •  wyszczególnione ceny za przeprowadzenie poszczególnych badań sprawozdań finansowych za 2021 r. i 2022 r., jak również łączną cenę za te badania.
  • zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilno-prawnej w zakresie prowadzonej działalności,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • informację dotyczącą doświadczenia firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów, w tym podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
  • listę podmiotów badanych przez oferenta w ciągu ostatnich trzech lat.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Minister Zdrowia zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości mówiącego że: „wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdania finansowe jednostki”.


Osoba upoważniona do kontaktu:
Adam Glazer – p.o. Główny Księgowy, tel. 22 815 12 45, 603 162 853, e-mail: a.glazer@ipczd.pl

 


Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa badania sprawozdania finansowego Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” za rok 2021 i 2022.
Obowiązki Wykonawcy:
1. Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” sporządzonych na dzień 31.12.2021 r. i 31.12.2022 r.
2. Bezpośredni udział biegłego rewidenta w przeprowadzanej inwentaryzacji w jednostce.
3. Minimalny czas spędzony przez biegłego rewidenta na terenie jednostki przy badaniu sprawozdań finansowych za 2021 r. i 2022 r. – 5 dni roboczych, tzn. 40 godzin.
4. Sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za 2021 r. i 2022 r. w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.
5. Przekazanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w formie oddzielnego dokumentu, również dodatkowych informacji:
- w jakich dniach przeprowadzono badanie,
- o złożeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- czy księgi rachunkowe zostały zamknięte z zachowaniem terminu określonego w ustawie o rachunkowości w sposób wyłączający możliwość dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe,
- ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości, w tym zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, prawidłowości udokumentowania operacji gospodarczych, rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych (w tym wyceny przychodów, kosztów i poszczególnych pozycji aktywów i pasywów), zabezpieczenia dostępu do informacji wynikających z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,
- ocenę systemu kontroli wewnętrznej,
- o kompletności i prawidłowości pozycji aktywów i pasywów,
- o kompletności i prawidłowości pozycji kształtujących wynik finansowy,
- o prawidłowości przekształcenia wyniku brutto w netto
- ocenę prawidłowości sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych,
- ocenę prawidłowości sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- ocenę prawidłowości opracowania informacji dodatkowych,
- ocenę inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości.


Dodatkowe informacje niezbędne do dokonania wyceny usługi.

 

Zamawiający:
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
z siedzibą w Warszawie (04-730), Al. Dzieci Polskich 20
NIP: 9521143675, REGON 000557961, KRS 0000092381


Przedmiot działalności: prowadzenie prac naukowych i badawczo – rozwojowych oraz działalności leczniczo – usługowej.


Wielkości osiągnięte w 2020 roku:
- przychody netto ze sprzedaży w roku 2020 w tys. zł: 420 500
- wynik finansowy netto w 2020 r. w tys. zł: 22 116
- suma bilansowa w 2020 r. w tys. zł: 354 831
- przeciętne zatrudnienie: 2 155


Okres objęty badaniem: 01.01.2021 – 31.12.2021 oraz 01.01.2022 – 31.12.2022
Termin przygotowania sprawozdania finansowego do badania: 31.03.2022 r. oraz 31.03.2023 r.
Termin badania bilansu: do 30.04.2022 oraz do 30.04.2023
Termin złożenia raportu i opinii: do 10.05.2022 r. oraz do 10.05.2023 r.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.