Klinika Onkologii


Kierownik Kliniki: prof. Instytutu dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska

Lokalizacja: budynek E, piętro VII

Sekretariat tel: +48 22 815 17 87

Sekretariat fax: +48 22 815 75 75

Adres e-mail: onkologia@ipczd.pl


Struktura Kliniki

 • Oddział Onkologii
 • ODDZIAŁ DZIENNY CHEMIOTERAPII
 • Sekretariat tel: +48 22 815 11 65
 • PORADNIA ONKOLOGICZNA DZIECI i MŁODZIEŻY
 • Sekretariat tel: +48 22 815 70 48

Klinika Onkologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” prowadzi diagnostykę i   kompleksowe, wysokospecjalistyczne, zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej leczenie nowotworów u dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia (wyjątkowo po ukończeniu 18 r.ż). Przyjmuje do leczenia od 180 do 220 nowych przypadków z nowym zachorowaniem każdego roku. Stanowi to więcej niż 1/3 wszystkich nowotworów litych leczonych w Polsce. Uzyskiwane wyniki leczenia są porównywalne do tych w czołowych ośrodkach w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. W związku z dużą liczbą leczonych pacjentów zespół Kliniki posiada własne, wypracowane przez lata doświadczenie w leczeniu wszystkich nowotworów litych u dzieci. Na początku lat 90-tych został opracowany własny, oryginalny program leczenia neuroblastoma, który z powodzeniem stosowany jest dotychczas. Klinika posiada ponad 40-letnie doświadczenie w leczeniu pozostałych guzów litych w tym guzów Wilmsa. Już w latach 70-tych uczestniczyła w międzynarodowych, kontrolowanych badaniach klinicznych Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej (SIOP). W ośrodku leczone są również dzieci i młodzież z bardzo rzadko występującymi nowotworami złośliwymi takimi jak: rak trzustki, rak jelita grubego, rak kory nadnercza, rak nerki.

W 1994 roku Klinika Onkologii jako pierwsza w Polsce wprowadziła we własnym ośrodku, a następnie w innych ośrodkach w kraju nowy sposób leczenia siatkówczaka (retinoblastoma) polegający na stosowaniu wstępnej chemioterapii. Spowodowało to wyeliminowanie radioterapii, co wiąże się ze zmniejszeniem odległych skutków leczenia (niedorozwój okolicy napromienianej, wtórne nowotwory).

Klinika Onkologii wraz z Kliniką Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów IPCZD leczy i kwalifikuje do przeszczepu wątroby dzieci i młodzież z zaawansowanymi nowotworami tego narządu. Jest to jedyne miejsce w Polsce gdzie są w ten sposób leczone nowotwory wątroby u dzieci. Pierwszy taki zabieg wykonano w 1998 roku.

Klinika Onkologii IPCZD posiada bardzo duże doświadczenie w leczeniu nowotworów złośliwych okresu noworodkowego.

Obejmuje opieką również pacjentów z nowotworami łagodnymi i zmianami nowotworowo podobnymi.

Jednym z najistotniejszych osiągnięć Kliniki Onkologii wraz z Kliniką Neurochirurgii w ciągu ostatnich 15 lat było opracowanie i wprowadzenie w IPCZD i w Polsce kompleksowego sposobu diagnostyki i leczenia nowotworów mózgu u dzieci, co spowodowało znaczącą poprawę wyników leczenia tych nowotworów i doprowadziło do rozwiju neuroonkologii dziecięcej w Polsce.

Od lat Klinika prowadzi szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej, jak również kursy specjalistyczne z onkologii dziecięcej dla pielęgniarek z terenu całej Polski.

 

Profil działalności

Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich guzów litych u dzieci i młodzieży. Corocznie leczonych jest 450 pacjentów. Średnia liczba hospitalizacji w roku wynosi ponad 3000.

Przedmiot szczególnego zainteresowania Kliniki stanowią nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, jednolity program kompleksowego leczenia tych guzów opracowany w naszej Klinice został wdrożony i jest stosowany we wszystkich ośrodkach onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce. W ramach naszej kliniki leczone są dzieci z nieoperacyjnymi glejakami o niskim stopniu złośliwości, glejakami o wysokim stopniu złośliwości, medulloblastoma, wyściółczakami, guzami zarodkowymi ośrodkowego układu nerwowego, guzami pnia mózgu oraz innymi rzadko występującymi nowotworami (rak splotu naczyniówkowego, atypowy guz teratoidny rabdoidny, oponiaki złośliwe).

Prowadzimy kompleksowe leczenie pacjentów z nerwiakiem zarodkowym, guzem Wilmsa, mięsakami tkanek miękkich (rhabdomysosarcoma i nie- rhabdomyosarcoma), siatkówczakiem, wątrobiakiem zarodkowym i rakiem wątrobowokomórkowym, guzami kości (mięsak kościopochodny, mięsak Ewinga) oraz innymi rzadko występującymi guzami litymi (rak nerki, rabdoidny guz nerki, mięsak jasnokomórkowy nerki, rak trzustki, raki przewodu pokarmowego, rak ślinianki, rak nosogardła).

W naszej Klinice prowadzone jest leczenie dzieci z chłoniakami nieziarniczymi oraz z chłoniakiem Hodgkina, w tym u dzieci z zespołami niedoboru odporności.

Oddział Dzienny Chemioterapii umożliwia około 450 dzieciom rocznie leczenie bez konieczności hospitalizacji, co skraca do niezbędnego minimum czas spędzany w szpitalu przez małych pacjentów. Oddział prowadzi zarówno leczenie chemioterapią, jak również sprawuje opiekę nad pacjentami w trakcie napromieniania; zajmuje się także kompleksową obsługą cewników centralnych typu Broviac i Vascuport.

Poradnia Onkologiczna prowadzi obserwację ozdrowieńców po chorobie nowotworowej, zarówno pod kątem nawrotu choroby nowotworowej, jak i monitorowania odległych następstw leczenia przeciwnowotworowego.

Obejmujemy specjalistyczną opieką dzieci z zespołami genetycznymi usposabiającymi do występowania chorób nowotworowych (fakomatozy, zespół Nijmegen, zespół Beckwitha-Widemana, i inne).

Prowadzimy obserwację i diagnostykę pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej, zmianami nowotworopodobnymi oraz łagodnymi.

Oddział Onkologii posiada świetlicę przeznaczoną do nauki i zabawy, stołówkę oraz kuchenkę dla rodziców. Oddział Dzienny Chemioterapii wyposażony jest w pokój socjalny dla rodziców, poczekalnie, hol i patio na zewnątrz.

 

Osiągnięcia

 • Wprowadzenie w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, a następnie na terenie Polski nowej strategii leczenia siatkówczaka opartej na rozpoczęciu leczenia od chemioterapii. Spowodowało to praktycznie wyeliminowanie radioterapii, co z kolei w widoczny sposób skutkuje zmniejszeniem liczby drugich nowotworów, zwłaszcza w rodzinnej postaci choroby oraz zminimalizowaniem ryzyka zagrożenia życia u tych pacjentów (nie stwierdzono ani jednego przypadku zgonu w ciągu 15 lat obserwacji).
 • Wprowadzenie zaadoptowanego z protokołu SIOP programu chemioterapii w leczeniu nieoperacyjnych glejaków o niskim stopniu złośliwości w miejsce stosowanej wcześniej radioterapii, spowodowało to znaczną poprawę wyników leczenia tych nowotworów (5-letnie przeżycie całkowite wzrosło z 72 do 95%) i zmniejszyło ryzyko powikłań po radioterapii.
 • Wprowadzenie programu kompleksowego postępowania (diagnostyki i leczenia) w nowotworach pnia mózgu z wyłączeniem biopsji; spowodowało to poprzez eliminację powikłań okołooperacyjnych i poprawę jakości życia pacjentów. Dołączenie chemioterapii do radioterapii pozwoliło na poprawę wyników leczenia potwierdzoną znacznym zwiększeniem przeżyć 1,2 i 3-letnich.
 • Wyeliminowanie radioterapii u dzieci poniżej 3 roku życia leczonych z powodu guza mózgu. Zastąpienie radioterapii autorskim programem chemioterapii, następnie wprowadzenie programu leczenia na terenie całej Polski. Wyeliminowano w ten sposób odległe następstwa radioterapii przy takich samych wynikach leczenia.
 • Opracowanie i wprowadzenie na terenie Polski autorskiego programu kompleksowej diagnostyki i leczenia pacjentów z najczęstszym nowotworem złośliwym ośrodkowego układu nerwowego- Medulloblastoma, a w szczególności stratyfikacja do grup ryzyka pozwalająca na poprawę wyników leczenia oraz ograniczenie jego odległych następstw poprzez redukcję radioterapii w grupie ryzyka standardowego.
 • Opracowanie autorskiego programu kompleksowego leczenia glejaków o wysokim stopniu złośliwości- dołączenie chemioterapii do stosowanej wcześniej chirurgii i radioterapii znacznie poprawiło wyniki leczenia. Upowszechnienie programu na terenie Polski.
 • Wprowadzenie autorskiego programu chemioterapii pozwoliło na podwojenie całkowitego przeżycia u pacjentów z wyściółczakami.
 • Zaadoptowanie i wprowadzenie w IP CZD światowych programów kompleksowego leczenia nowotworów mózgu rzadko występujących (rak splotu naczyniówkowego, Atypical Teratoid Rhabdoid Tumor).
 • Opracowanie programu komputerowego pozwalającego na prowadzenie Krajowego Rejestru procesu diagnozowania i leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego na terenie całej Polski. Koordynacja leczenia guzów ośrodkowego układu nerwowego na terenie kraju w ramach Polskiej Grupy ds. Neuroonkologii Dziecięcej wspierana Narodowym Programem Zwalczania Chorób Nowotworowych.
 • Opracowanie i wydanie podręcznika pt: „Nowotwory Ośrodkowego Układu Nerwowego u dzieci. Diagnostyka i leczenie” (2006r.).
 • Zastosowanie MR z użyciem perfuzji, dyfuzji, spektroskopii wodorowej oraz badania czynnościowego MR w diagnostyce i monitorowaniu leczenia pacjentów z guzami OUN oraz ich różnicowania od zmian nienowotworowych.
 • Wprowadzenie metod biologii molekularnej w diagnostyce i stratyfikacji nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, neuroblastoma oraz innych guzów litych.
 • Wprowadzenie wspólnie z Kliniką Chirurgii i Transplantacji Narządów programu indywidualnej chemioterapii ratującej z następowym przeszczepieniem narządu, co zwiększyło szansę wyleczenia u pacjentów z dużym zaawansowaniem miejscowym oraz przerzutami odległymi hepatoblastoma.
 • Opracowanie indywidualizowanego programu leczenia obustronnych oraz wieloogniskowych guzów Wilmsa.
 • Wprowadzenie skutecznych i bezpiecznych indywidualizowanych programów kompleksowego leczenia nowotworów złośliwych u noworodków.
 • Wprowadzenie autorskiego programu zachowawczego leczenia malformacji naczyniowych i naczyniaków zagrażających życiu u niemowląt i dzieci.
 • Monitorowanie odległych następstw leczenia u ozdrowieńców po chorobie nowotworowej.
 • Opracowanie zasad kompleksowej opieki nad pacjentami z zespołami genetycznymi usposabiającymi do chorób nowotworowych i ich leczenia:
  • Fakomatozy (Neurofibromatoza typu 1 i 2, Stwardnienie guzowate)
  • Zespół Nijmegen
  • Zespół Gorlina

Plany rozwoju

Dalsze badania i upowszechnienie metod biologii molekularnej w diagnostyce oraz stratyfikacji do grup ryzyka pacjentów z guzami litymi, a w szczególności z guzami ośrodkowego układu nerwowego, co pozwoli na dalszą indywidualizację leczenia, opracowanie jego nowych strategii i ograniczenie odległych następstw.

Modyfikacja protokołów leczenia dzieci z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego w oparciu o uzyskiwane dotychczas wyniki własne i wprowadzenie ich na terenie całej Polski.

Modyfikacja struktury Poradni Onkologicznej pozwalająca na wydzielenie jednostki dedykowanej chorym z fakomatozami oraz zmianami nowotworopodobnymi.

Podejmowanie wysiłków na rzecz organizacji opieki nad młodymi dorosłymi w trakcie leczenia przeciwnowotworowego oraz po jego zakończeniu (obserwacja ozdrowieńców).

 

Dodatkowe informacje

W celu upowszechnienia wiedzy i osiągnięć w dziedzinie neuroonkologii dziecięcej, od 1998 roku Klinika Onkologii organizuje co 2 lata sympozja Neuroonkologii Dziecięcej, w których poza przedstawicielami wszystkich współpracujących ośrodków onkologicznych w Polsce uczestniczą: neurochirurdzy, radioterapeuci, patomorfolodzy, psycholodzy. W ramach sympozjów omawiane są wyniki leczenia oraz problemy diagnostyczno-terapeutyczne dotyczące pacjentów z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego leczonych na terenie całej Polski. Klinika realizuje również projekt rozwojowy „Optymalizacja diagnostyki i poprawa wyników leczenia w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego u dzieci w Polsce”. W 2013 roku Klinika Onkologii organizować będzie spotkanie European Brain Tumour Committee pod auspicjami SIOP.

 

Projekty rozwojowe

"Optymalizacja diagnostyki i poprawa wyników leczenia w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego u dzieci w Polsce"

 

Zespół

 • Kierownik Kliniki: Prof. nadz. dr hab n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
 • 16 asystentów (w tym 7 specjalistów onkologii i hematologii dziecięcej, 12 specjalistów pediatrów, 1 chirurg dziecięcy, 3 lekarzy rezydentów): dr Olga Rutynowska, dr Anna Wakulińska, dr Agnieszka Brożyna, dr n.med Monika Drogosiewicz, dr Marta Perek- Polnik, dr Iwona Daniluk, dr Iwona Filipek, dr Ewa Święszkowska, dr Aneta Czajńska- Deptuła, dr Monika Stefankiewicz, dr Marzena Stypińska, dr Olga Gryniewicz- Kwiatkowska, dr Ewa Kowalewska- Majewska, dr Maciej Balas dr Maria Kozera, dr Magdalena Tarasińska, dr Elżbieta Rola- Kurc, dr Agnieszka Kołodziejczyk.
 • Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Onkologii  Pielęgniarka Oddziałowa mgr Kamilla Łyszcz,
 • Oddziału Dziennego Chemioterapii mgr Maria Narojczyk
 • 51 pielęgniarek Oddziału Onkologii
 • 9 pielęgniarek Oddziału Dziennego Chemioterapii
 • 2 psychologów: dr Justyna Korzeniewska i mgr Marta Grudzińsk
 • 6 sekretarek medycznych
 • 5 opiekunek medycznych
 • 1 rehabilitant: mgr Ewa Sokołowska
 • 1 kapelan: ks. Wojciech Gawryluk (tel. 513 133 569)
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.