Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej


Kierownik: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Lokalizacja: budynek A, piętro I, pokój 111

Sekretariat tel: +48 22 815 72 70

Sekretariat fax: +48 22 815 72 75

Adres e-mail: mikrobiologia@ipczd.pl


Struktura Zakładu

 • Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej
 • Pracownia Biologii Molekularnej
 • Pracownia Diagnostyki Immunologicznej

Profil działalności

Działalność naukowa i diagnostyczna Zakładu koncentruje się na zagadnieniach mikrobiologii i immunologii klinicznej. Prowadzimy szerokoprofilową diagnostykę zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych oraz diagnostykę pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności. Uczestniczymy także w pracach Działu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz  Komitetu Terapeutycznego.

Prace badawcze Zakładu dotyczą patogenezy zakażeń, epidemiologii i mechanizmów lekooporności drobnoustrojów, aspektów immunologicznych nadciśnienia tętniczego i stłuszczenia wątroby oraz istoty zaburzeń odporności w zespołach spontanicznej łamliwości chromosomów. Praktycznym efektem realizowanych w Zakładzie w ciągu ostatnich dziesięciu lat licznych projektów badawczych jest wprowadzenie nowoczesnych metod biologii molekularnej do rutynowej diagnostyki zakażeń oraz opracowanie standardów racjonalnej antybiotykoterapii. W tym samym czasie pracownicy Zakładu opublikowali ponad 200 prac, wiele z nich w renomowanych czasopismach zagranicznych.

 

Diagnostyka

W Zakładzie prowadzona jest diagnostyka zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych przy użyciu metod klasycznych, serologicznych i nowoczesnych technik molekularnych, w tym:

 • hodowla, identyfikacja i oznaczanie lekowrażliwości bakterii tlenowych, mikroaerofilnych i beztlenowych izolowanych ze wszystkich materiałów klinicznych
 • wykrywanie antygenów, przeciwciał i materiału genetycznego wirusów
 • hodowla, identyfikacja, oznaczanie lekowrażliwości, wykrywanie antygenów i materiału genetycznego grzybów
 • typowanie genetyczne bakterii

Diagnostyka immunologiczna dotyczy przede wszystkim wszechstronnej oceny aktualnego stanu odporności u chorych z pierwotnymi i wtórnymi zaburzeniami odporności, w tym  chorób związanych z przewagą defektu odporności humoralnej takich jak: gammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X, selektywny niedobór podklas Ig, pospolity zmienny niedobór odporności (CVID), niedobór IgA, agammaglobulinemia dziedziczna, niedobory swoistych przeciwciał, przemijająca hipogammaglobulinemia niemowląt; złożone niedobory odporności: SCID, zespół hiper-IgM oraz pierwotne niedobory związane z innymi zaburzeniami genetycznymi takie jak zespół Wiskotta-Aldricha, zespół Nijmegen, zespół Blooma,  HAE.

 

Badania certyfikacyjne

W Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej od wielu lat prowadzone są badania jakości żywności bezglutenowej  stosowanej w diecie eliminacyjnej u pacjentów z celiakią w Polsce. Zawartość glutenu w środkach spożywczych oznaczana jest przy użyciu metod zalecanych  przez FAO/WHO.

 

Jakość

Wysoka jakość badań wykonywanych w Zakładzie jest stale monitorowana w krajowych i międzynarodowych programach kontroli jakości, w których Zakład uczestniczy od wielu lat:

 • Quality Control for Molecular Diagnostics (European Society for Clinical Virology and European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases)
 • Labquality – External Quality Assessment Services (Finlandia)
 • EQAS Bio-Rad Lab (USA)
 • POLMICRO (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej)

Osiągnięcia

Do najważniejszych osiągnięć Zakładu należą pionierskie badania odpowiedzi odpornościowej u dzieci szczepionych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzwB) i leczonych interferonem-α z powodu przewlekłego aktywnego wzwB oraz badania  zaburzeń odporności w zespole Nijmegen i ataksja-teleangiektazja w okresie przednowotworowym, z wykorzystaniem badań na poziomie molekularnym.

Od wielu lat w Zakładzie, we współpracy z innymi ośrodkami europejskimi, prowadzone są  systematyczne badania lekowrażliwości Helicobacter pylori, których wyniki stanowią podstawę do opracowywania wytycznych leczenia eradykacyjnego u chorych z zapaleniem błony śluzowej  lub chorobą wrzodową żołądka / dwunastnicy.

Zakład bierze również udział w krajowych i międzynarodowych projektach monitorowania lekowrażliwości drobnoustrojów, które służą opracowywaniu zasad racjonalnej antybiotykoterapii.

Wyniki badań prowadzonych w Zakładzie  zostały opublikowane w renomowanych czasopismach zagranicznych. Za wyniki prac badawczych zespół otrzymał wiele nagród i wyróżnień przyznanych, m. in. przez Brytyjskie Towarzystwo Immunologiczne, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Polskie Towarzystwo Genetyczne,  Rektora Akademii Medycznej w Warszawie, Radę Naukową IPCZD, Dyrektora Naczelnego IPCZD.

 

Edukacja

Zakład Mikrobiologii i Immunologii prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjno-dydaktyczną, w tym  wykłady  doszkalające dla lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i biologów w ramach kursów CMKP, staże doskonalące dla osób specjalizujących się z zakresu mikrobiologii, pielęgniarstwa epidemiologicznego,  immunologii i analityki medycznej oraz praktyki studenckie. Pracownicy Zakładu są również autorami lub współautorami podręczników i monografii dotyczących leczenia i kontroli zakażeń:

 • Profilaktyka zakażeń szpitalnych – bezpieczeństwo środowiska szpitalnego. Red. A. Pawińska. Wyd. a-Medica Press, Bielsko Biała 2011
 • ABC zabiegów w pediatrii. Podręcznik dla studentów medycyny, pielęgniarek i lekarzy. Red. J. J. Pietrzyk, H. Szajewska, J. Mrukowicz. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010
 • Przewodnik terapii inwazyjnych zakażeń grzybiczych. Red. D. Dzierżanowska i K. Dzierżanowska-Fangrat. Wyd. a-Medica Press, Bielsko Biała 2010
 • Zakażenia szpitalne. Red. D. Dzierżanowska. Wyd. a-Medica Press, Bielsko Biała 2009
 • Antybiotykoterapia praktyczna. Red. D. Dzierżanowska. Wyd. a-Medica Press, Bielsko Biała 2009
 • Kompendium antybiotyków. Red. D. Dzierżanowska. Wyd. a-Medica Press, Bielsko Biała 2009
 • Zakażenia grzybicze – wybrane zagadnienia. Red. D. Dzierżanowska. Wyd. a-Medica Press, Bielsko Biała 2006
 • Enterokoki jako bakterie zakażeń szpitalnych. Red. A. Śledzińska, A. Samet, A. Gładysz. Wyd. Continuo, Wrocław 2009
 • Mikologia lekarska dla lekarzy i studentów. Red. Z. Adamski, H. Batura-Gabryel. Wyd. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007
 • Zakażenia układu moczowego. Red. K. Wardyn, K. Życińska. Wyd. Czelej, Lublin 2006
 • Antybiotyki w praktyce ambulatoryjnej. Red. D. Dzierżanowska. Wyd. a-Medica Press, Bielsko Biała 2004
 • Przewodnik antybiotykoterapii. Red. D. Dzierżanowska i K. Dzierżanowska-Fangrat. Wyd. a-Medica Press, Bielsko Biała, publikacja cykliczna, ukazująca się co rok od 1988 r.

Współpraca

Wszystkich chętnych do nawiązania współpracy w ramach prowadzonych badań diagnostycznych,działalności naukowej lub szkoleń serdecznie zapraszamy.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.