Zakład Zdrowia Publicznego


Kierownik: dr. n. med. Zbigniew Kułaga

Lokalizacja: budynek K, parter, pokój 18/budynek RD, parter, pokój nr 5

Sekretariat tel: +48 22 815 11 45

Sekretariat fax: +48 22 815 13 87

Adres e-mail: z.kulaga@ipczd.pl 


Profil działalności

Podejmujemy działania dla poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce.

Zakład Zdrowia Publicznego zajmuje się zadaniami z zakresu: promocji zdrowia, profilaktyki oraz epidemiologii. Działania, które podejmujemy dotyczą populacji wieku rozwojowego.

 

Zajmujemy się

1. Zdrowie publiczne:

inicjowanie i realizacja działań dotyczących rekomendacji dla medycyny wieku rozwojowo

wspomaganie procesu decyzyjnego w zakresie polityki zdrowotnej mającej odniesienie do populacji wieku rozwojowego

opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych ukierunkowanych na poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży, w tym programów polityki zdrowotne

współpraca z innymi podmiotami w zakresie promocji zdrowia kierowanej do rodziców oraz dzieci i młodzieży

2. Epidemiologia i statystyka medyczna:

przeprowadzanie analiz statystycznych dot. determinantów zdrowia populacji wieku rozwojowego

badanie przyczyn zgonów i ich nasilenia

ocena narażenia populacji dzieci i młodzieży na wybrane czynniki ryzyka

3. Koordynacja przedsięwzięć (projektów, programów):

koordynacja projektów, mających na celu poprawę jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej, dedykowanych populacji wieku rozwojowego

obsługa administracyjna w zakresie koordynacji leczenia chorób ultrarzadkich i stosowania hormonu wzrostu, w ramach realizacji umowy „Programy lekowe"

koordynacja przedsięwzięć w zakresie chorób rzadkich

4. Zadania kontrolne.

Obszarem naszego szczególnego zainteresowania jest wpływ reklamy na zdrowie dzieci. W tym zakresie została opracowana ekspertyza pt.:

„Techniki marketingowe i kanały sprzedaży produktów żywnościowych w kontekście nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży”

oraz wykład pt.

„Dziecko jako odbiorca reklamy. Przegląd badań i danych dotyczących wpływu reklamy na zdrowie dzieci”.


Osiągnięcia

Nasza aktywność ma przełożenie m. in. w poniższych osiągnięciach:

1. Prowadzeniu własnych projektów badawczych (grantów wewnętrznych) w zakresie:

  • przyczyn zgonów dzieci,
  • wartości referencyjnych ciśnienia średniego dzieci w wieku przedszkolnym,
  • trendów urodzeniowej masy ciała i trwania ciąży w Polsce,
  • wpływu reklamy na postawy zdrowotne dzieci.

2. Organizacji Międzynarodowych Konferencji:

„Bezpieczeństwo Pacjenta jako wyzwanie europejskie”, Konferencja pod auspicjami Sekretarza Generalnego Rady Europy Pana Terry Davis’a - na zlecenie Ministra Zdrowia

„Rzadkie choroby. Medyczne, prawne, etyczne i ekonomiczne aspekty udzielania świadczeń zdrowotnych w świetle aktualnego stanu wiedzy.” W ramach projektu Komisji Europejskiej Paediatric Research Centre - Focusing On Effective Child Treatment – PERFECT

 

3. Prelekcjach podczas konferencji oraz zajęć edukacyjno-profilaktycznych:

„Odrębności leczenia dzieci jako podstawa sposobu kontraktowania”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ustalanie zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych”, Poznań

„Nadwaga i otyłość jako problem epidemiologiczny u dzieci i młodzieży”, Konferencja „Ciśnienie tętnicze a wysiłek fizyczny u dzieci i młodzieży”, Poznań

„Defining and monitoring of children’s overweight and obesity as a public health problem”, 16th Workshop of ECOG, Rzeszów

„Koszty, korzyści, efektywność leczenia i diagnostyki rzadkich chorób na przykładach”. „Rzadkie choroby. Medyczne, prawne, etyczne i ekonomiczne aspekty udzielania świadczeń zdrowotnych w świetle aktualnego stanu wiedzy”, IPCZD

„Zagadnienia zdrowia publicznego w zarządzaniu wysokospecjalistycznym szpitalem pediatrycznym”, Konferencja „Szpital i jego apteka”, IMS, Warszawa

„Dane antropometryczne w praktyce działania zdrowia publicznego”, Konferencja: XXV lat antropologii w IPCZD „Rola antropologii klinicznej
w medycynie”, IPCZD

„Promocja zdrowego stylu życia – czy jesteśmy w stanie sprostać; konkurencji”; Konferencja „Regulacje prawne i zasady formułowania zaleceń żywienia dzieci w Polsce”, Jabłonna

„Prewencja cukrzycy w IPCZD na przestrzeni ostatnich czterech lat”, X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Warszawa

„System rejestracji zgonów i urodzeń – aspekty prawne, narzędzia, efektywność i kierunki doskonalenia” Konferencja „O ład w informacyjny w ochronie zdrowia” MZ i AE we Wrocławiu, Kiermusy

“Reporting Systems barriers – front-line clinical staff perspective” Konferencja „Bezpieczeństwo pacjenta jako wyzwanie europejskie”, IPCZD

Udział w V Światowym Dniu FAS (promocja zdrowego stylu życia i abstynencji w ciąży), Warszawa

 

4. Publikujemy własne opracowania, m.in. prace oryginalne oraz popularnonaukowe w recenzowanych czasopismach naukowo-medycznych oraz popularnonaukowych.

Kułaga Z, Litwin M, Zajączkowska M, i wsp. Porównanie wartości obwodów talii i bioder dzieci i młodzieży polskiej w wieku 7-18 lat z wartościami referencyjnymi dla oceny ryzyka sercowo-naczyniowego - wyniki wstępne projektu badawczeg OLAF (PL0080). Standardy Med. 2008 T. 5 nr 4 s. 473-485

Kułaga Z, Barwicka K. Reklama środowiskiem dziecka - przegląd badań i danych dotyczących wpływu reklamy na zdrowie dziecka. Probl.Hig.Epidemiol. 2008 T. 89 nr 1 s. 120-127

Kułaga Z, Barwicka K. Związek między reklamą żywności a nasileniem występowania nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży. Standardy Med. 2007 T. 4 nr 3 s. 245-250

Kułaga Z, Barwicka K. Zespół metaboliczny - czy jesteśmy w stanie prowadzić obserwacje na poziomie populacyjnym? Standardy Med. 2007 T. 4 nr 3 s. 232-234

Kułaga Z, Krzyżaniak A, Palczewska I, Barwicka K. Dynamika narastania nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży - wybrana populacja polska na tle populacji USA. Standardy Med. 2007 T. 4 nr 3 s. 267-271

Kułaga Z, Krzyżaniak A, Palczewska I, Barwicka K. Warsaw children become obese faster than American. Obesity Rev. 2007 Vol. 8 suppl. 3 s. 25

Grajda A, Kułaga Z. Nadmierne obciążenia kręgosłupa uczniów tornistrami. Bezpieczeństwo Pracy 2007 nr 9 s. 4-7

Kułaga Z, Krzyżaniak A, Palczewska I, Barwicka K. Rapid westernization of Warsaw (Poland) children obesity prevalence comparison with Australian and USA population. Ann.Diag.Paediatr.Pathol. 2007 T. 11 nr 3-4 s. 71-76

Kułaga Z., Barwicka K. Defining and monitoring of children’s overweight and obesity as a public health problem. Int J Obes; Jun 2006. Vol. 30, Iss. S2; p. S9

Kułaga Z. Barcikowska-Puzio B., Barwicka K., Wysoka M., Marek M. Koszty, korzyści, efektywność leczenia i diagnostyki rzadkich chorób w Polsce (wybrane przykłady). Standardy Medyczne 2005, 5, s.1907-09

Barwicka K., Migdał M., Kułaga Z., Piróg M., Grenda R. Czy stać nas na leczenie rzadkich chorób. Standardy Medyczne 2005, 5, s.1917-20

Kułaga Z. Barwicka K. Front-line medical staff barriers in establishing patient safety incidents reporting system (s). Standardy Medyczne Suplement; 2005, 7, s. 59-61.

 

5.Opracowaliśmy projekty w formie wniosków do funduszy EOG i NMF w ramach:

- priorytetu „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem”:

Edukacja zdrowotna w środowisku nauczania i wychowania w zakresie profilaktyki otyłości i cukrzycy

Wykorzystanie techniki spektrometrii mas do poprawy diagnostyki wad metabolizmu w Polsce

- priorytetu „Badania naukowe”:

Opracowanie naukowych podstaw profilaktyki i diagnostyki kamicy nerkowej
u dzieci i młodzieży.

Opracowanie norm ciśnienia tętniczego dla populacji dzieci i młodzieży w Polsce

 

6. Zrealizowane projekty

ogólnopolski projekt PL0080 – OLAF pn. „Opracowanie norm ciśnienia tętniczego dla populacji dzieci i młodzieży w Polsce”. Okres realizacji: 2007-2010; Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy;

ogólnopolski projekt OLA pn. „Wartości referencyjne ciśnienia tętniczego polskich dzieci w wieku przedszkolnym”. Okres realizacji: 2009-2012; Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR);

międzynarodowy projekt ToyBox pn. „Wieloczynnikowa interwencja oparta na faktach naukowych z wykorzystaniem modeli behawioralnych w celu zobrazowania i promowania zabawy, zdrowego żywienia, ruchu i działań legislacyjnych w prewencji otyłości we wczesnym dzieciństwie: ToyBox”. Okres realizacji: 2010-2014; Źródło finansowania: Program Ramowy UE;

ogólnopolski projekt KIK-34 Zadanie 1 pn. „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia” w ramach „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Okres realizacji: 2012-2016; Źródło finansowania: Swiss Contribution Szwajcarsko-Polski Program Współpracy; Ministerstwo Zdrowia.

 

Realizowane projekty

Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem małych dzieci wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu w zakresie punktu 3.1.1 w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Okres realizacji: 2016-2020; Źródło finansowania: Ministerstwo Zdrowia.

http://olaf.czd.pl/

 


Promujemy Zdrowie

 

Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”  jest partnerem w krajowych oraz międzynarodowych projektach promujących zdrowe żywienie i aktywny styl życia takich jak „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”  (Zachowaj Równowagę) i „Wieloczynnikowa interwencja oparta na faktach naukowych z wykorzystaniem modeli behawioralnych w celu zrozumienia i promowania zdrowego żywienia, ruchu i zabawy oraz polityki w prewencji otyłości we wczesnym dzieciństwie” (ToyBox).

 

Szpital promujący zdrowie

IPCZD w Międzynarodowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” ponownie otrzymał certyfikat „Szpital Promujący Zdrowie” dołączając tym samym do International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services – HPH – Międzynarodowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie (http://hphnet.org/), do której należy 650 szpitali w 34 państwach. 

Za realizację projektu w IPCZD odpowiada Zakład Zdrowia Publicznego, koordynatorem został dr n. med. Zbigniew Kułaga. W ramach HPH promocja zdrowia jest realizowana na rzecz pacjentów, pracowników i środowisk lokalnych. 


Zachowaj Równowagę

czyli zdrowe podejście do życia

Instytut Żywności i Żywienia dzięki wsparciu organizacji Swiss Contribution realizuje w Polsce globalną strategię Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącą propagowania zdrowego stylu życia i zapobiegania otyłości.

W Polsce średnia długość życia ciągle odbiega od średniej w Unii Europejskiej. To nie kwestia klimatu, szczęścia, ani genów. To głównie problem niewłaściwego odżywiania, złych nawyków i braku aktywności fizycznej.

Projekt ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ otwiera przed nami nowe możliwości. Edukacja, porady ekspertów, aplikacje, warsztaty, najnowsze trendy i badania naukowe. Wszystko, abyśmy mogli żyć w sposób zrównoważony i bardziej świadomy. Wszystko, aby dłużej cieszyć się życiem!

 

CELE PROJEKTU

Podstawowym celem projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości, oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Zadania projektu obejmują teren całej Polski i są skierowane do najbardziej wrażliwych grup ludności: kobiet ciężarnych i karmiących, dzieci i młodzieży, osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z nadmierną masą ciała. Adresatami są także producenci żywności.

 

Projekt obejmuje 4 główne zadania:

Zadanie 1: „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”. 

Zadanie 2: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.

Zadanie 3: „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”.

Zadanie 4: „Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”.

Projekt Instytutu Żywności i  Żywienia i Swiss Contribution realizowany będzie w latach 2011-2016. Jego całkowity budżet wynosi 5 294 000 CHF, z dofinansowaniem strony szwajcarskiej w wysokości 4 500 000 CHF, co stanowi 85% kosztów, 15% stanowi wkład krajowy.

Instytut Żywności i Żywienia realizuje projekt we współpracy z partnerami: Instytutem Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie i Polskim Towarzystwem Dietetyki.

  Zakład Zdrowia Publicznego CZD realizuje Zadanie nr 1 pn. „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzeniu wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: www.zachowajrownowage.pl

 

ToyBox 

Projekt badawczy ToyBox realizowany był w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń (2007-2013).  Wielodyscyplinarny zespół naukowców z dziesięciu krajów (Belgia, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Polska, Wielka Brytania, Luxemburg, Norwegii, Holandii) połączył siły i opracował program interwencji, który przeprowadzany był również w polskich przedszkolach, angażując rodziny i wpływając na zachowania związane z otyłością w wieku od czwartego do szóstego roku życia dziecka. W Polsce, projekt realizowany był przez zespół pracowników Zakładu Zdrowia Publicznego, Pracowni Psychologii Pediatrycznej oraz Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,  pod kierownictwem profesora dr hab. n. med. Piotra Sochy z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania.

 Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: http://www.toybox-study.eu/

 

Kontakt:

Zakład Zdrowia Publicznego

Adres:

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

Adres e-mail: zdrowie.publiczne@czd.pl

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.