Pracownia Biologii Molekularnej


Kierownik: dr n. med. Beata Kasztelewicz

 

Lokalizacja: budynek A, piętro I, 

Sekretariat tel: +48 22 815 72 70

Pracownia PCR tel: +48 22 815 72 77 

Pracownia serologiczna tel.: +48 22 815 72 74

Sekretariat fax: +48 22 815 72 75

Adres e-mail: biologia.molekularna@ipczd.plb.kasztelewicz@ipczd.pl


Profil działalności

Pracownia wykonuje szeroki profil badań molekularnych (metodą real-time PCR) z zakresu wirusologii, bakteriologii, mykologii z różnorodnych materiałów biologicznych oraz badania serologiczne z wykorzystaniem metod: CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay), ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) i immunoblot. Badania wykonywane w Pracowni Biologii Molekularnej podlegają międzynarodowym programom zewnętrznej kontroli jakości (External Quality Assessment, EQA), w tym: Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD), Labquality oraz INSTAND.

Badania wykonywane są zarówno na potrzeby Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, jak i na rzecz kontrahentów zewnętrznych.

 

 

Wszystkich chętnych do współpracy z Pracownią w ramach przeprowadzanych badań diagnostycznych i współpracy naukowej
serdecznie zapraszamy

e-mail:  b.kasztelewicz@ipczd.pl

 

 

Osiągnięcia

W Pracowni Biologii Molekularnej, w ramach grantów krajowych (finansowanych przez NCN, MNiSW) oraz projektów międzynarodowych, realizowane są zaawansowane badania w zakresie biologii molekularnej oraz genetyki, w tym:

 

Wieloośrodkowy projekt  badawczy pt. Zakażenia prenatalne i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii PWP PL0270 finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków budżetu państwa na naukę; koordynowany przez Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (IBM PAN) w Łodzi. Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu wykrywalności zakażeń wirusem cytomegalii  (CMV) w czasie ciąży i okresie perinatalnym oraz jakości leczenia, natomiast celem bezpośrednim jest poznanie roli genomu CMV i wybranych czynników odporności wrodzonej w prenatalnych i perinatalnych zakażeniach CMV.

 

Projekt badawczy pt.

Ocena polimorfizmu genów cytokin i receptorów cytokin jako czynników prognostycznych w przebiegu zakażenia wirusem Epstein’a-Barr u dzieci po przeszczepieniu wątroby (N N401 583640) finansowanego przez NCN. Oczekiwanym celem projektu jest możliwość wyodrębnienia nowych markerów prognostycznych, o istotnej wartości diagnostycznej, które w praktyce pozwoliłyby na wczesne i precyzyjne zdefiniowanie pacjentów z grupy wysokiego ryzyka i opracowanie nowych optymalnych schematów postępowania diagnostycznego i profilaktycznego, szczególnie w grupie pacjentów z tzw. przewlekle wysokim poziomem wiremii EBV.

 

Projekt badawczy pt.

Ocena przydatności oznaczania stężenia IL-17A, C5a i RANTES w surowicy krwi dla poprawy diagnostyki i monitorowania wczesnej postaci sepsy u noworodków (nr N N407 115340), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Głównym celem projektu jest poszukiwanie biomarkerów diagnostycznych i prognostycznych, których monitorowanie umożliwiłoby przewidywanie i wczesne wykrywanie sepsy u noworodków, a tym samym pozwoliłoby na wdrożenie skuteczniejszej strategii leczenia.

Efektem realizowanych w Pracowni Biologii Molekularnej  projektów naukowo-badawczych są prace oryginalne opublikowane w indeksowanych czasopismach zagranicznych (m.in. w Transplant Infectious Diseases, Pediatric Tranpslantation, Clinical Microbiology and Infection, Cytokine, Jouranal of Molecular Virology) oraz prezentacje na międzynarodowych konferencjach naukowo-szkoleniowych (w tym European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases i International Congress of Chemotherapy)

 

Jak przygotować się do badań w Pracowni

Informacja dla lekarzy kierujących pacjenta z ośrodka zewnętrznego (wymagana zgoda płatnika)

 

Badanie wykonywane jest na podstawie czytelnie wypełnionego skierowania

UWAGA! W przypadku ośrodków zewnętrznych, które nie podpisały umowy z IPCZD o świadczenie usług, do skierowania należy dołączyć zgodę na pokrycie kosztów badania, podpisaną przez Głównego Księgowego lub Dyrektora Placówki Kierującej)

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.