Pracownia Zgodności Tkankowej


Kierownik: prof. instytutu dr hab. n. med. Barbara Piątosa

Lokalizacja: budynek A, wysoki parter

Sekretariat tel: +48 22 815 19 35

Sekretariat fax: +48 22 815 19 35

Adres e-mail:  zgodnosc.tkankowa@ipczd.pl


Profil działalności

Pracownia Zgodności Tkankowej IPCZD posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badań immunologicznych wykonywanych na potrzeby programu przeszczepiania narządów unaczynionych oraz diagnostyki cytometrycznej pierwotnych niedoborów odporności.

Badania wykonywane są przez doświadczonych diagnostów laboratoryjnych.
W działającej od 1979 roku Pracowni Zgodności Tkankowej wykonywane są badania immunologiczne dla dzieci oczekujących na przeszczepienie nerki z terenu całej Polski - oznaczane są: antygeny HLA (od 1996 roku metodami biologii molekularnej), przeciwciała antylimfocytarne oraz anty-HLA, a także próby krzyżowe poprzedzające przeszczepienie narządu unaczynionego pobranego od dawcy żyjącego lub zmarłego. Monitorowane jest również leczenie przeciwciałami monoklonalnymi oraz stan immunizacji pacjentów po przeszczepieniu narządów unaczynionych.
Wraz z otrzymaniem od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czterokolorowego cytometru przepływowego działalność Pracowni została rozszerzona o diagnostykę cytometryczną pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności.
Zespół Pracowni Zgodności Tkankowej jest wykonawcą i współwykonawcą wielu grantów naukowych.

 

Diagnostyka
W Pracowni Zgodności Tkankowej wykonuje się liczne specjalistyczne badania diagnostyczne:

1. z zakresu immunologii transplantacyjnej

 • oznaczanie antygenów HLA loci A, B i DR metodami biologii molekularnej (PRC-SSP i PCR-RSSO)
 • oznaczanie przeciwciał antylimfocytarnych zależnych od dopełniacza (PRA)
 • oznaczanie obecności i swoistości przeciwciał anty-HLA z wykorzystaniem techniki multipleksów
 • próby krzyżowe z wykrywaniem zależnych od dopełniacza przeciwciał swoistych dla dawcy narządu
 • próby krzyżowe z wykrywaniem przeciwciał swoistych dla dawcy narządu metodą cytometrii przepływowej
 • monitorowanie skuteczności leczenia przeciwciałami mono- i poliklonalnymi metodą cytometrii przepływowej

2. z zakresu diagnostyki pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności z wykorzystaniem cytometrii przepływowej, m.in.

 • ocena rozkładu podstawowych subpopulacji limfocytów, obejmująca rozkład odsetkowy i ocenę liczby bezwzględnej limfocytów T, B, NK oraz limfocytów T pomocniczych i supresorowych
 • ocena dojrzewania limfocytów T
 • ocena ekspresji receptora TCR (aβ i γδ) na limfocytach T
 • ocena klonalności łańcucha Vβ na limfocytach T
 • ocena ekspresji molekuł adhezyjnych (CD11a/CD11b/CD11c/CD15/CD18)
 • diagnostyka ciężkich złożonych niedoborów odporności – ocena ekspresji łańcucha a receptora dla IL7 (CD127), wspólnego łańcucha γ receptorów dla interleukin (CD132), abtygenów MHC klasy I i klasy II
 • diagnostyka zespołu limfoproliferacyjnego związanego z autoimmunizacją (ALPS): CD95, komórki typu DNT (CD3+TCRaβ+CD4-CD8-), ligand dla CD95 (CD178).
 • ocena aktywacji limfocytów T (markery CD25, HLA-DR)
 • diagnostyka zespołów hiper-IgM (CD40, ligand dla CD40)
 • ocena ekspresji receptoru dla interferonu gamma i interleukiny 12
 • diagnostyka zespołów hemofagocytarnych (ocena ekspresji perforyny)
 • diagnostyka defektów komórek żernych (ekspresja mieloperoksydazy, ocena aktywności oksydazy NADPH, ekspresja flawocytochromu)
 • diagnostyka pierwotnych agammaglobulinemii, w tym ocena ekspresji Btk oraz ocena dojrzewania prekursorów limfocytów B w szpiku kostnym
 • ocena dojrzewania limfocytów B w obwodowych tkankach limfatycznych (tzw. panel CVID)
 • diagnostyka defektów ekspresji molekuł odpowiedzialnych za rozwój pospolitego zmiennego niedoboru odporności (TACI, ICOS, BAFF-R)
 • ocena subpopulacji komórek NK w boreliozie (CD57)
 • ekspresja antygenu HLA-B27

Wszystkie badania wykonywane są na podstawie zlecenia na wykonanie badania na potrzeby pacjentów IPCZD oraz z innych ośrodków medycznych w kraju (za zgodą płatnika) oraz dla osób prywatnych (badania płatne wg cennika IPCZD)

 

Osiągnięcia

Wieloletnia współpraca z Kliniką Nefrologii i Transplantacji Nerek IPCZD zaowocowała licznymi publikacjami poświęconymi monitorowaniu leczenia przewciałami monoklonalnymi oraz znaczeniu przeciwciał anty-HLA w przeszczepach nerek. Dzięki współpracy z Oddziałem i Poradnią Immunologii Klinicznej opracowane zostały normy dla rozkładu podstawowych subpopulacji limfocytów we krwi obwodowej oraz subpopulacji limfocytów B opisujące dojrzewanie limfocytów B w obwodowych tkankach limfatycznych, a także propozycje standardu diagnostyczno-terapeutycznych dla dzieci z podejrzeniem zespołów fagocytarnych.

Wybrane publikacje z roku 2010

Piątosa B, Wolska-Kuśnierz B, Siewiera K, Grzduk H, Gałkowska E, Bernatowska E. Distribution of leukocyte and lymphocyte subsets in peripheral blood. Age related normal values for preliminary evaluation of the immune status in Polish children. Centr.Eur.J.Immunol. 2010; 35: 168-175

Piątosa B, Wolska-Kuśnierz B, Pac M, Siewiera K, Gałkowska E, Bernatowska E. B cell subsets in healthy children: Reference values for evaluation of B cell maturation process in peripheral blood. Cytometry Part B - Clin.Cytometry 2010; 78B: 372-381

Woźniak M, Piątosa B, Gregorek H, Woynarowski M.Tytuł oryginału: Killer cells immunoglobulin like receptor (KIR) haplotype does not determine the course of autoimmune hepatitis in children. E&C Hepatol. 2010; 6/3-4: 25-31

Klaudel-Dreszler M, Pietrucha B, Skopczyńska H, Maślanka K, Piątosa B, Heropolitańska-Pliszka E, Wolska-Kuśnierz B, Pac M, Kurenko-Deptuch M, Bernatowska E. Neutropenia auto- i alloimmunizacyjna u dzieci - w materiałach Oddziału Immunologii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie z lat 1985-2009. Pediatr.Dypl. 2010 wyd. specj.: 85-93

Klaudel-Dreszler M, Rutynowska-Pronicka O, Socha P, Bakuła A, Jankowska I, Kowalewska-Majewska E, Migdał M, Witulska K, Kalbowiak J, Rokicki D, Piątosa B, Bernatowska E. Zespół hemofagocytarny u dzieci - doświadczenia własne. Pediatr.Dypl. 2010 wyd. specj.: 52-57

Klaudel-Dreszler M, Rutynowska-Pronicka O, Gietka P, Rokicki D, Dembowska-Bagińska B, Piątosa B, Socha P, Migdał M, Wieteska-Klimczak A, Jankowska I, Grajkowska W, Witulska K, Wolska-Kuśnierz B, Pronicki M, Prokurat S, Książyk J, Perek D, Bernatowska E, Litwin M. Propozycja standardu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci z podejrzeniem pierwotnego lub wtórnego zespołu hemofagocytarnego w oparciu o doświadczenia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. Standardy Med. 2010; 7: 194-205

Wolska-Kuśnierz B, Gregorek H, Zapaśnik A, Syczewska M, Klaudel-Dreszler M, Pietrucha B, Pac M, Heropolitańska-Pliszka E, Kurenko-Deptuch M, Piątosa B, Borszewska-Kornacka M, Bernatowska E. Wartości referencyjne stężeń immunoglobulin G, A, M i D w surowicy zdrowych dzieci i osób dorosłych, mieszkańców województwa mazowieckiego. Standardy Med. 2010; 7: 524-532

 

Jak przygotować się do badań w Pracowni?

Krew do badań laboratoryjnych wykonywanych w Pracowni Zgodności Tkankowej pobierana jest w „Punkcie Pobrań” Blok B , Pierwsze piętro.
 
Na pobranie należy zgłosić się

Z wystawionym przez lekarza zleceniem wykonania badań, uwzględniającym informacje o stosowanych lekach (w szczególności immunosupresyjnych) oraz ewentualnych przetoczeniach krwi (wzór skierowania dostepy na stronie intranetowej IPCZD)

Na czczo, po wypoczynku nocnym

Przy zachowaniu dotychczasowej diety.

Gdy ze względów medycznych pacjent nie może być na czczo, może spożyć lekki posiłek.

 

Nauka i edukacja
W Pracowni Zgodności Tkankowej, oprócz działalności diagnostycznej, prowadzone są  od wielu lat badania naukowe w ramach projektów finansowanych przez KBN, MNiSW, granty wewnętrzne i zadania statutowe IPCZD, których wyniki upowszechniane są w formie prezentacji na krajowych i zagranicznych zjazdach i konferencjach oraz prac oryginalnych i przeglądowych publikowanych  w renomowanych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.
 W ramach działalności edukacyjno-dydaktycznej prowadzimy wykłady dla lekarzy, analityków medycznych i biologów, oraz staże dla osób spacjalizujących się w immunologii klinicznej, laboratoryjnej immunologii medycznej oraz transplantologii klinicznej.
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z naszą pracownią w ramach prowadzonych badań diagnostycznych, szkoleń i współpracy naukowej.
e-mail: zgodnosc.tkankowa@czd.pl

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.