2871

Klauzula informacyjna rekrutacja


Klauzula informacyjna rekrutacja

 

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z siedzibą w Warszawie (04-730),
Al. Dzieci Polskich 20 – dalej zwany „Instytut”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy Panią/Pana, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Administrator Danych Osobowych”) jest Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka z siedzibą w Warszawie (04-730), przy Al. Dzieci Polskich 20, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000092381, NIP 952-11-43-675, REGON 000557961.
 2. W instytucie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@ipczd.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe określone art.22 (1) Kodeku Pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożyła Pani/Pan dokumenty na podstawie ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 917), art.6 ust 1b RODO i na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym celu.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy DPW w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia. Odbiorcami mogą być instytucje państwowe upoważnione z mocy prawa.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 6 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji.
 8. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia danych, jednakże z ograniczeniem tego praw w myśl art. 17ust. 3, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt 1 i 2 powyżej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, a także podmiotom trzecim.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.